Triedy betónu a vysvetlívky

Všeobecne o betóne

Betón je kompozitný stavebný materiál zložený najmä zo spojiva, plniva a vody. Spojivom je cement, plnivom sú jednotlivé frakcie kameniva, časť vody je potrebná na hydratáciu cementu, zvyšok na dosiahnutie požadovanej konzistencie. Moderný betón sa nezaobíde ani bez prísad, ktorými je možné účinne ovplyvňovať vlastnosti čerstvého aj zatvrdnutého betónu, použitím vhodnej prímesi sa zase dajú, okrem technologických, ovplyvňovať aj ekonomické parametre betónu.

Betón je stavebný výrobok, ktorého uvádzanie na trh sa riadi platnými právnymi predpismi. Aktuálne je to zákon č. 133/2013 o stavebných výrobkoch a vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 162/2013, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov.

Betón je najpoužívanejší stavebný materiál súčasnosti, ktorý po uložení do konštrukcie tuhne a tvrdne. Jeho fyzikálno-mechanické vlastnosti, široká dostupnosť a relatívne nízka cena spolu s rýchlosťou výroby a ukladania, možnosťou výroby betónu „takmer na mieru“ a voľnosťou pri návrhu jednotlivých prvkov a konštrukcií umožňujú výstavbu technicky a architektonicky čoraz náročnejších diel pozemného aj cestného staviteľstva, či už ide o betónované konštrukcie na stavbe, montované konštrukcie alebo prefabrikované konštrukčné dielce. Ak všetky profesie zainteresované na tvorbe diela (architekt, projektant, výrobca betónu, zhotoviteľ konštrukcie) poznajú vlastnosti a možnosti betónu a dokážu ich využiť pri projektovaní diela a špecifikovaní betónu, pri návrhu zloženia betónu a počas jeho spracovania a následného ošetrovania, tak sú splnené predpoklady bezproblémového užívania konštrukcie počas celej svojej životnosti.

 

Jednotlivé vplyvy prostredia sú klasifikáciou fyzikálneho a chemického pôsobenia okolitého prostredia, ktorého účinky na betón alebo výstuž sa nepovažujú za zaťaženie konštrukcie. Sú definované najmä minimálnou pevnostnou triedou, minimálnym obsahom cementu a maximálnym vodným súčiniteľom. Na Slovensku používame vplyvy prostredí, v ktorých betón nie je vystavený nebezpečenstvu korózie alebo porušenia (stupeň vplyvu X0), v ktorých je betón obsahujúci kovovú výstuž vystavený ovzdušiu a vlhkosti – karbonatácii (XC1, XC2, XC3, XC4), keď prichádza do styku s vodou obsahujúcou chloridy, nie však z morskej vody (XD1, XD2, XD3), keď je vystavený striedavému pôsobeniu mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami (XF2, XF4) alebo bez nich (XF1, XF3), a chemicky agresívnemu pôsobeniu zeminy, podzemnej vody alebo odpadových vôd (XA1, XA2, XA3)

Slide Betón STN EN 206-1 - C 25/30 - XF2, XC2 (SK) - CL 0,4 - D max 16 - S3 odkaz na túto eurúpsku normu pevnostná trieda v tlaku medzné hodnoty pre stupne vplyvu prostredia skratka názvu krajiny maximálny obah chloridov maximálny rozmer kameniva stupeň konzistencie

Stupne vplyvov prostredia

  • Prostredie bez nebezpečenstva korózie – označenie X0
  • Prostredie korozívne vplyvom karbonatácie – označenie XC1, XC2, XC3, XC4
  • Prostredie korozívne vplyvom chloridov, nie však z morskej vody – označenie XD1, XD2, XD3
  • Prostredie korozívne vplyvom chloridov z morskej vody – označenie XS1, XS2, XS3
  • Striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovanie – označenie XF1, XF2, XF3, XF4
  • Prostredie s chemickým pôsobením – označenie XA1, XA2, XA3

XC1 - prostredie korozívne vplyvom karbonatácie

suché alebo stále mokré prostredie (betón vo vnútri budov s nízkou vlhkosťou vzduchu, betón trvalo ponorený vo vode),

XC2 - prostredie korozívne vplyvom karbonatácie

mokré, občas suché prostredie (povrch betónu vystavený dlhodobému pôsobeniu vody)

XC3 - prostredie korozívne vplyvom karbonatácie

stredne mokré, vlhké prostredie (betón vo vnútri budov so strednou alebo vysokou vlhkosťou),

XC4 - prostredie korozívne vplyvom karbonatácie

striedavo mokré a suché prostredie (povrchy betónu v styku s vodou)

XD1 - prostredie korozívne vplyvom chloridov

stredne mokré, vlhké prostredie (povrchy betónov vystavené pôsobeniu chloridov rozptýlených vo vzduchu)

XD2 - prostredie korozívne vplyvom chloridov

mokré, občas suché prostredie (plavecké bazény, betóny vystavené pôsobeniu priemyselných vôd obsahujúcich chloridy)

XD3 - prostredie korozívne vplyvom chloridov

striedavo mokré a suché prostredie (časti mostov, vozovky, betónové povrchy parkovísk vystavené pôsobeniu chloridov)

XF1 - striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovanie

prostredie mierne nasýtené vodou bez rozmrazovacích prostriedkov (zvislé betónové povrchy vystavené dažďu a mrazu), 25 cyklov zmrazovania a rozmrazovania

XF2 - striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovanie

prostredie mierne nasýtené vodou s rozmrazovacími prostriedkami (zvislé betónové povrchy konštrukcií pozemných komunikácií vystavené mrazu a rozmrazovacím prostriedkom rozptýleným vo vzduchu) – 50 cyklov zmrazovania a rozmrazovania

XF3 - striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovanie

 prostredie značne nasýtené vodou bez rozmrazovacích prostriedkov (vodorovné betónové povrchy vystavené dažďu a mrazu) – 100 cyklov zmrazovania a rozmrazovania

XF4 - striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovanie

prostredie značne nasýtené vodou s rozmrazovacími prostriedkami (vozovky a mostovky vystavené rozmrazovacím prostriedkom, betónové povrchy vystavené priamemu ostrekovaniu rozmrazovacími prostriedkami a mrazu, omývané časti v mori vystavené mrazu) – 150 cyklov zmrazovania a rozmrazovania

XA1, XA2, XA3 - prostredie s chemickým pôsobením

XA1 – prostredie s chemickým pôsobením – slabo agresívne chemické prostredie

XA2 – prostredie s chemickým pôsobením – stredne agresívne chemické prostredie

XA3 – prostredie s chemickým pôsobením – silne agresívne chemické prostredie